dc.ttk-chita.ru - Ţçĺđîâ ń ńîîáůĺíčĺě î őŕáĺ číűő ďđîâŕéäĺđîâ - áóäóň áŕíčňüń˙...

Basic info Hub address: dchub://dc.ttk-chita.ru:1209
Description:
Successful ping rate: 99 % (32009/32258)
Status Hub status: Inactive
Additional information: Offline too many times
Latest ping attempt: 2017-04-13 11:02:29